english

orzecznictwo

id dokumentu: 20310

id: 20310

Prawnie możliwe i skuteczne jest postanowienie, które przewiduje skład i zespół dwóch sędziów na wypadek uchylenia się jednego z sędziów od brania udziału w rozprawie i wydania wyroku, ale w takim razie tych dwóch sędziów musiałoby przeprowadzić rozprawę i wydać wyrok. Wówczas niewątpliwie jako sędziowie mający podpisać wyrok Sądu polubownego (§ 592 p. c.) wchodziliby w grę tylko ci dwaj sędziowie obradujący i wyrokujący.

Orzeczenie Sądu Najwyższego

z dnia 4 lutego 1931 r.

III 1 Rw 1994/30

Uzasadnienie:

Pogląd prawny zaskarżonego wyroku jest trafny.

Treść zapisu na Sąd polubowny jest zupełnie jasna. Załatwienie sporu miało nastąpić przez zespół trzech sędziów, jak to wynika z ustępu VI zapisu.

Prawnie możliwe i skuteczne jest postanowienie, które przewiduje skład i zespół dwóch sędziów na wypadek uchylenia się jednego z sędziów od brania udziału w rozprawie i wydania wyroku, ale w takim razie tych dwóch sędziów musiałoby przeprowadzić rozprawę i wydać wyrok. Wówczas niewątpliwie jako sędziowie mający podpisać wyrok Sądu polubownego (§ 592 p. c.) wchodziliby w grę tylko ci dwaj sędziowie obradujący i wyrokujący.

Jednak z sądowych ustaleń faktycznych, służących za podstawę zaskarżonemu wyrokowi (§§ 498 u. 1 i 513 p. c.) wynika, że sędziów polubownych było trzech, którzy wspólnie obradowali i przeprowadzili rozprawę, a skoro sędzia polubowny Dr. L. nie brał udziału przy wydawaniu wyroku, przeto wyrok Sądu polubownego wydany przez pozostałych dwóch sędziów jest w myśl §§ 592, 598 i 595  L. 3 p. c. prawnie bezskuteczny.

Ustęp VIII zapisu uprawniający dwóch sędziów do podpisania wyroku daje to upoważnienie tylko na ten wypadek, gdyby jeden z sędziów z jakiejkolwiek przyczyny nie mógł lub nie chciał podpisać ferowanego wyroku, a zatem wyroku wydanego przez wszystkich trzech sędziów, który to wypadek nie miał miejsca, gdyż trzeci sędzia polubowny wogóle nie brał udziału w ferowaniu wyroku.

Rozstrzygnięcie pytania, czy postanowienie zapisu uprawniające dwóch sędziów do podpisania wyroku wydanego przez Sąd polubowny w składzie trzech sędziów jest ważne i skuteczne, nie jest wobec tego aktualne w tym sporze.

Źródło: PPiA 1931, poz. 151

do góry