english

orzecznictwo

id dokumentu: 20306

id: 20306

[P]rzepis artykułu powyższego [art. 13701 U.P.C. – wstawienie własne], iż rozpoznanie podań, wymienionych w art. 1370 U. P. C. należeć będzie do tego Sądu, do którego właściwości należałaby sprawa w razie sporu sądowego, winien być rozumiany jako powtórzenie ogólnej zasady co do właściwości Sądu w zależności od wartości powództwa.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie

z dnia 6 lipca 1926 r.

IC N 89/26

Z uzasadnienia:

Sąd Apelacyjny w Warszawie na posiedzeniu publicznem dnia 6 lipca 1926 r. rozpoznawał sprawę z podania Spółki Akcyjnej fabryki cukru i rafinerji „M.” o wyznaczenie arbitrów, na skutek skargi incydentalnej Spółki Akcyjnej fabryki cukru i rafinerji „J.” od decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 5/6 marca 1926 r.

zważywszy:

że w podaniu, złożonem do Sądu Okręgowego w Warszawie w d. 30 stycznia 1926, Spółka Akcyjna fabryki cukru i rafinerji „M.” prosi trybem, w art. 1370 i 13701 wskazanym o oddanie wynikłego pomiędzy nią, a Spółką Akcyjną fabryki cukru i rafinerji „J.”, sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego oraz o wyznaczenie arbitrów i superarbitra;

że wskutek zgłoszonego przez Spółkę Akcyjną fabryki cukru i rafinerji „J.” zarzutu, iż podanie Spółki „M.” winno być rozstrzygnięte przez Wydział Handlowy Sądu Okręgowego, Sąd Okręgowy w Wydziale Cywilnym, decyzją z dn. 5/6 marca 1926 postanowił ekscepcję powyższą oddalić i sprawę przyjąć do swego rozpoznania;

że w skardze incydentalnej, złożonej na decyzję powyższą, Spółka Akcyjna pod firmą „Towarzystwo Akcyjne fabryki cukru i rafinerji J.” prosi o jej uchylenie i uznanie, że sprawa ulega rozpoznaniu Wydziału Handlowego Sądu Okręgowego w Warszawie;

że, jak to zupełnie słusznie orzekł Sąd Okręgowy w zaskarżonej decyzji, której uzasadnienie Sąd Apelacyjny w zupełności podziela, art. 13701 Ust. Post. Cyw. musi być rozpoznawany w związku ze wszystkimi obowiązującymi dotychczas przepisami, dotyczącymi tak sądów polubownych, jakoteż kompetencji Sądów Handlowych: skoro więc, z jednej strony, kompetencja tych Sądów ściśle określona została w art. 631 Kod. Handl., z drugiej zaś strony art. 1394 U. P. C. oddaje wszelkie spory, związane z wykonywaniem wyroków sądów polubownych, rozpoznaniu Sądów Okręgowych lub Sądów Pokoju w zależności od wartości powództwa, z wyłączeniem Sądów Handlowych, to przepis art. 13701 nie może być uważany za wprowadzający zmianę przepisu co do kompetencji Sądów, skoro o tem wyraźnie nie stanowi;

że przepis artykułu powyższego, iż rozpoznanie podań, wymienionych w art. 1370 U. P. C. należeć będzie do tego Sądu, do którego właściwości należałaby sprawa w razie sporu sądowego, winien być rozumiany jako powtórzenie ogólnej zasady co do właściwości Sądu w zależności od wartości powództwa;

że, wobec powyższego, zaskarżona decyzja Sądu Okręgowego winna być utrzymana w mocy;

Sąd Apelacyjny, na zasadzie art. 791 i 712 Ust. Post. Cyw.

postanowił:

skargę incydentalną oddalić.     

Gazeta Sądowa Warszawska 1926, nr 44, s. 606

do góry