english

orzecznictwo

id dokumentu: 20307

id: 20307

[T]ego rodzaju klauzula [zapis na sąd polubowny w Paryżu – wstawienie własne] w dzisiejszym stanie prawodawstwa i z punktu widzenia Sądu i zasad prawnych, które obowiązywały w dniu zawierania umowy, niema żadnego znaczenia, bowiem w braku obopulnej konwencji z Francją, wyrok Sądu Polubownego zapadły we Francji byłby niewykonalny w Polsce, zaś w myśl ogólnej zasady prawa międzynarodowego prywatnego, nikt nie może być pozbawiony dochodzenia swych praw i roszczeń.

Decyzja Sądu Apelacyjnego w Warszawie

z dnia 5 marca 1929 r.

I 1 C 9/29

Skład orzekający:

SSA dr Wichrowski (przewodniczący)

SSA K. Chojnacki

SSA St. Maltz

Z uzasadnienia:

Sąd Apelacyjny w Warszawie na posiedzeniu publicznem dnia 5 marca 1929 r., rozpoznawał sprawę z powództwa Zakładów J.H. Sp. Akc. w Paryżu przeciwko firmie „C.”, Biuro Kinematograficzne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na skutek skargi incydentalnej pozwanej firmy od decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20/22 grudnia 1928 r.

zważywszy:

że Sąd Okręgowy w Warszawie decyzją z dnia 20/21 grudnia 1928 r. postanowił zgłoszoną ekscepcję niewłaściwości Sądu oddalić;

że na tę decyzję firma ”C.”, Biuro Kinematograficzne Sp. z ogr. odp. podała skargę incydentalną, w której wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania w sprawie niniejszej;

że skarżąca jako pozwana w sprawie zgłosiła ekscepcję niewłaściwości Sądu na tej zasadzie, iż w umowie zawartej z powodową firmą w Paryżu, strony zobowiązały się wszelkie spory z tej umowy o sprzedaż filmów kinematograficznych wynikłe oddać pod rozpoznanie Izby Syndykalnej Kinematograficznej w Paryżu;

że jako tego rodzaju klauzula w dzisiejszym stanie prawodawstwa i z punktu widzenia Sądu i zasad prawnych, które obowiązywały w dniu zawierania umowy, niema żadnego znaczenia, bowiem w braku obopulnej konwencji z Francją, wyrok Sądu Polubownego zapadły we Francji byłby niewykonalny w Polsce, zaś w myśl ogólnej zasady prawa międzynarodowego prywatnego, nikt nie może być pozbawiony dochodzenia swych praw i roszczeń;

że przeto skarga powoda, mimo takiej klauzuli w zawartej umowie, nie może być pozbawiona prawa dochodzenia swych pretensji w Sądzie koronnym i wobec tego zaskarżona decyzja Sądu Okręgowego, jako słuszna ulega zatwierdzeniu;

z tych zasad i na mocy art. 712 i 791 U.P.C. Sąd Apelacyjny postanowił:

skargę incydentalną firmy „C.” Biura Kinematograficznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oddalić.

Źródło: PPH 1929, nr 8, poz. 503

do góry