english

orzecznictwo

id dokumentu: 20365

id: 20365

Wobec uchylenia wyroku sądu polubownego wydanie postanowienia w przedmiocie uznania tego wyroku stało się zbędne.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 8 czerwca 2011 r.

XX GCo 79/10

 

Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Jadwiga Smołucha

po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2011 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku T. sp.j. w S. przeciwko I. S.A. w W. o uznanie wyroku sądu polubownego postanawia:

I.       uchylić zaskarżone postanowienie z 9 lipca 2010 r.

II.      umorzyć postępowanie

III.     zasądzić od T. sp.j. w S. na rzecz I. S.A. w W. 137 (sto trzydzieści siedem) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Postanowieniem z 9 lipca 2010 r. sąd uznał wyrok Sądu Polubownego (Arbitrażowego) w W. w sprawie z powództwa T. sp.j. w S. przeciwko I. S.A. w W. o ustalenie i zapłatę […] zł, ewentualnie o unieważnienie umowy.

Odpis postanowienia został doręczony pozwanemu 20 lipca 2010 r.

27 lipca 2010 pozwany złożył zażalenie na postanowienie z 9 lipca 2010 r., wnosząc o jego zmianę przez odmowę uznania wyroku sądu polubownego, ewentualnie uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Na skutek skargi pozwanego Sąd Okręgowy w Katowicach prawomocnym wyrokiem z 23 listopada 2010 r. sygn. akt XIII GC 183/10/IW uchylił w całości wyrok sądu polubownego.

Wobec uchylenia wyroku sądu polubownego wydanie postanowienia w przedmiocie uznania tego wyroku stało się zbędne, przeto na podstawie art. 395 § 2 k.p.c. i art. 355 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. sąd uchylił zaskarżone postanowienie i umorzył postępowanie.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Na niniejsze koszty złożyły się: opłata od zażalenia w wysokości 60 zł, wynagrodzenie radcy prawnego w wysokości 60 zł, opłata od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Koszty zastępstwa procesowego w kwocie 60 zł przyznano zgodnie z § 10 ust. l pkt 13 w zw. z § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28. września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Źródło: Sąd Okręgowy w Warszawie

do góry