english

orzecznictwo

id dokumentu: 20366

id: 20366

[W]nioskodawca cofnął ze skutkiem prawnym wniosek o stwierdzenie wykonalności i nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi zagranicznego sądu polubownego. (…) Uczestnik postępowania (…) wyraził zgodę na cofnięcie przedmiotowego wniosku i na umorzenie postępowania w sprawie. (…) W świetle zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że cofnięcie wniosku nie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego i nie zmierza do obejścia prawa.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 24 stycznia 2012 r.

VII Co 931/10

Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w składzie:

Przewodniczący: SSO Anna Misztela-Leszczyńska

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2012 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku „D” z siedzibą w B. (Dania) z udziałem T. S.A. z siedzibą w W. o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu arbitrażowego postanawia:

1. podjąć zawieszone postępowanie;

2. umorzyć postępowanie wobec cofnięcia wniosku;

3. kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2011 r., tutejszy sąd zawiesił postępowanie w sprawie, do czasu prawomocnego zakończenia w Wiedniu, postępowania w przedmiocie skargi o uchylenie częściowego wyroku z dnia 24 sierpnia 2010 r. Sądu Arbitrażowego w Wiedniu.

Pismem procesowym złożonym w dniu 16 stycznia 2012r., wnioskodawca cofnął ze skutkiem prawnym wniosek o stwierdzenie wykonalności i nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi zagranicznego sądu polubownego z dnia 15 listopada 2010 r.

Uczestnik postępowania w piśmie procesowym złożonym w dniu 16 stycznia 2012 r., wyraził zgodę na cofnięcie przedmiotowego wniosku i na umorzenie postępowania w sprawie oraz oświadczył, iż nie wnosi o zasądzenie od wnioskodawcy na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego.

W świetle zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że cofnięcie wniosku nie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego i nie zmierza do obejścia prawa.

Konkludując, na podstawie art. 180 § 1 pkt 4 kpc, art. 203 § 1 kpc, art. 355 § 1 kpc, postanowiono jak w sentencji.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 kpc w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. Nr 167 poz. 1398 ze zm.).

Źródło: Sąd Okręgowy w Warszawie

do góry