english

orzecznictwo

id dokumentu: 20007

id: 20007

1. [S]ąd polubowny nie jest instytucją państwową, lecz działa na podstawie umowy stron (art. 1367 upc.), nie mają więc tam zastosowania przepisy o języku urzędowym, obowiązujące w urzędach państwowych.

2. [D]la uzyskania z wyroku, napisanego przez sąd polubowny w języku obcym, tytułu wykonawczego, który winien być wydany wyłącznie w języku polskim, niezbędne jest (…) złożenie uwierzytelnionego należycie przekładu, który będzie podstawą czynności sądowych, związanych z wydaniem tytułu wykonawczego i wykonaniem tego wyroku.

Orzeczenie Sądu Najwyższego

z dnia 18 maja 1927 r.

 C 90/26

Zważywszy:

że z wywodów skargi kasacyjnej w związku z treścią zaskarżonej decyzji wynika pytanie, czy z wyroku sądu polubownego, wydanego w języku obcym, niedopuszczonym w urzędowaniu sądów polskich (w danym wypadku po żydowsku) może być wydany tytuł wykonawczy (art. 1395 upc.);

że pytanie to sąd apelacyjny rozstrzygnął przecząco i wskutek tego odmówił wydania tytułu wykonawczego;

że, jak słusznie zarzuca skarżący, pogląd sądu apelacyjnego nie jest zgodny z prawem, albowiem: a) sąd polubowny nie jest instytucją państwową, lecz działa na podstawie umowy stron (art. 1367 upc.), nie mają więc tam zastosowania przepisy o języku urzędowym, obowiązujące w urzędach państwowych, b) żaden przepis prawa nie nakazuje używania w postępowaniu w sądach polubownych języka państwowego, jak również niema w ustawach zakazu używania innego języka;

że wszakże dla uzyskania z wyroku, napisanego przez sąd polubowny w języku obcym, tytułu wykonawczego, który winien być wydany wyłącznie w języku polskim, niezbędne jest (analogicznie do wypadku, gdy zgłoszono żądanie wykonania wyroku sądu cudzoziemskiego, art. 1276 upc.), złożenie uwierzytelnionego należycie przekładu, który będzie podstawą czynności sądowych, związanych z wydaniem tytułu wykonawczego i wykonaniem tego wyroku;

że przeto wniosek sądu apelacyjnego, jakoby zredagowanie wyroku sądu polubownego w języku obcym stanowiło bezwzględną przeszkodę do wydania tytułu wykonawczego, nie jest usprawiedliwiony, zaskarżona więc decyzja, jako nie odpowiadająca wymaganiom art. 711 upc., ulega uchyleniu bez potrzeby rozważania dalszych zarzutów skargi kasacyjnej;

z tych zasad Sąd Najwyższy decyzję sądu apelacyjnego w Wilnie z 21 października 1925, z powodu obrazy art. 711 upc., uchyla i sprawę temuż sądowi do ponownego rozpoznania w innym składzie sędziów przekazuje.

Źródło: OSP 1928 poz. 64

do góry