english

orzecznictwo

id dokumentu: 20023

id: 20023

1. Przepis § 577 p.c. wspominający o tem, że układ na Sąd polubowny jest prawnie skuteczny, o ile strony zdolne są do zawierania ugody co do przedmiotu sporu, wcale nie wyklucza możności wstąpienia osoby trzeciej do sporu przed Sądem polubownym, skoro strony, które dany układ spisały, na to, – chociażby milcząco –  się zgadzają i w ten milczący sposób do tej osoby zaufanie wyrażają.

2. Bezskuteczne jest (…) żalenie się powodów na sposób postępowania Sądu polubownego, w szczególności na to, że Sąd polubowny mimo zmienionego składu, z powodu nowego superarbitra, nie przeprowadził w tym nowym składzie na nowo od początku całej rozprawy, że nie słuchał świadków ani stron, lecz ograniczył się do zużytkowania dowodów poprzednio przeprowadzonych, albowiem w braku odmiennego postanowienia stron (…) sposób postępowania przed Sądem oznaczają sami sędziowie polubowni według swego swobodnego uznania (§ 587/1 p.c.).

3. Orzeczenie o kosztach sporu nie stanowi obrazy przepisu § 595/5 p. c., skoro sprawa kosztów łączy się ściśle z roszczeniem głównem i wyrokiem powinna być objętą, a od uznania Sądu zależało, na którą stronę obowiązek zapłaty kosztów nałoży.

Orzeczenie Sądu Najwyższego

z dnia 21 stycznia 1931 r.

III 1 Rw 1931/30

Uzasadnienie

Rewizji nie można przyznać słuszności.

Przepis § 577 p.c. wspominający o tem, że układ na Sąd polubowny jest prawnie skuteczny, o ile strony zdolne są do zawierania ugody co do przedmiotu sporu, wcale nie wyklucza możności wstąpienia osoby trzeciej do sporu przed Sądem polubownym, skoro strony, które dany układ spisały, na to, – chociażby milcząco – się zgadzają i w ten milczący sposób do tej osoby zaufanie wyrażają (§ 863 u. c.).

Pozwany A. wstąpił w danym wypadku do sporu jako cesjonarjusz pozwanego W. i obok niego, a skoro przytem złożył pisemne oświadczenie, że się poddaje orzecznictwu Sądu polubownego, utworzonego na zasadzie pisemnego układu między powodami a pozwanym W. i powodowie jego na tej podstawie udziałowi w rozprawach przed tym Sądem się nie sprzeciwili, przeto nie mogą podnosić zarzutu bezskuteczności wyroku z powodu braku osobnego zapisu na Sąd polubowny z tymże A. tem bardziej, że z tego powodu nie doznali wcale żadnej szkody.

Bezskuteczne jest również żalenie się powodów na sposób postępowania Sądu polubownego, w szczególności na to, że Sąd polubowny mimo zmienionego składu, z powodu nowego superarbitra, nie przeprowadził w tym nowym składzie na nowo od początku całej rozprawy, że nie słuchał świadków ani stron, lecz ograniczył się do zużytkowania dowodów poprzednio przeprowadzonych, albowiem w braku odmiennego postanowienia stron, a takiego tu nie było, sposób postępowania przed Sądem oznaczają sami sędziowie polubowni według swego swobodnego uznania (§ 587/1 p.c.) i podniesiony przez powodów w tym kierunku brak nie obraża wcale żadnego przepisu postępowania przed Sądem polubownym.

Orzeczenie o kosztach sporu nie stanowi obrazy przepisu § 595/5 p. c., skoro sprawa kosztów łączy się ściśle z roszczeniem głównem i wyrokiem powinna być objętą, a od uznania Sądu zależało, na którą stronę obowiązek zapłaty kosztów nałoży.

Źródło: Przegląd Prawa i Administracji 1931 poz. 150

do góry