english

orzecznictwo

id dokumentu: 20028

id: 20028

[D]la treści orzeczenia Sądu polubownego miarodajne jest jedynie brzmienie tego orzeczenia, nie zaś intencja poszczególnych sędziów polubownych.

Orzeczenie Sądu Najwyższego

z dnia 11 sierpnia 1931 r.,

III 1 Rw 970/31

Uzasadnienie

Zaniechanie przesłuchania sędziów polubownych na stwierdzenie ich woli co do treści orzeczenia nie uzasadnia przyczyny rewizyjnej z § 503 L. 2 p.c., albowiem dla treści orzeczenia Sądu polubownego miarodajne jest jedynie brzmienie tego orzeczenia, nie zaś intencja poszczególnych sędziów polubownych.

Ocena prawna sprawy jest zgodna z zacytowanemi w wyroku Sądu apelacyjnego przepisami kodeksu handlowego. W czasie trwania likwidacji spółki spólnik może domagać się rozdziału funduszów spółki jedynie w ramach przepisów art. 141 ust. 1 kod. handl., a powód nie wykazał, by w danym wypadku przesłanki te zachodziły.

Źródło: PPiA 1931, poz. 358

do góry