english

Publikacje

publikacji w bazie: 25
sortowanie: autor od A / autor od Z / najnowsze / najstarsze

Justyna Szpara

O związaniu ubezpieczyciela zapisem na sąd polubowny zawartym przez ubezpieczającego

Zagadnienie związania osób trzecich zapisem na sąd polubowny jest ostatnio przedmiotem ożywionej dyskusji w polskiej doktrynie. Nic w tym zresztą dziwnego, gdyż zagadnienie to ma doniosłe znaczenie praktyczne, a doświadczenie wskazuje, że gros sporów dotyczących zakresu zapisu na sąd polubowny dotyczy strony podmiotowej, tj. tego, czy dany podmiot jest związany zapisem na sąd polubowny zawartym przez inne osoby. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny

Opublikowano 10-12-2012 | id: 40015

Justyna Szpara

Nieważność zapisu na sąd polubowny w zakresie sporów dotyczących prawa Unii Europejskiej: orzeczenie angielskiego High Court w sprawie Accentuate v Asigra

Zapis na sąd polubowny, w zakresie w jakim poddaje pod rozstrzygnięcie przez sąd polubowny spory dotyczące bezwzględnie wiążących przepisów prawa Unii Europejskiej, jest nieważny. Tak stwierdził sędzia Tugendhat (angielski High Court of Justice Queen’s Bench Division) w orzeczeniu z dnia 30 października 2009 r. w sprawie Accentuate Limited v Asigra INC ([2009] EWHC 2655 QB), co uczyniło z niego jedną z najczęściej cytowanych osób w trakcie seminarium IBA Arbitration Day, które odbyło się w dniu 5 marca 2010 r. w Londynie. W panelowych i kuluarowych dyskusjach otwarcie padało pytanie, czy orzeczenie to kładzie kres reputacji angielskich sądów jako przyjaznych arbitrażowi. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny

Opublikowano 14-04-2010 | id: 40005

Aleksandra Orzeł

Problemy wykładni przepisów intertemporalnych ustawy nowelizującej część piątą k.p.c. - zagadnienie terminu do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów („Ustawa Nowelizująca”), która reformuje m.in. regulacje dotyczące bezstronności i niezależności arbitrów oraz system postępowań postarbitrażowych, obejmujący postępowania o uchylenie oraz uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego, prowadzone przed sądami powszechnymi. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

Opublikowano 24-02-2016 | id: 40024

Paweł Marcisz

Międzynarodowe uznawanie wyroków: nauka z przeszłości i prognozy na przyszłość

Choć czasem trudno jest uznać poglądy innych ludzi, zwłaszcza jeśli pochodzą oni z innego kraju, jeszcze trudniej bywa z niektórymi zagranicznymi wyrokami. Jednakże, zanim uznamy, że nie ma sensu zaprzątać sobie nimi głowy, może watro jest zastanowić się, dlaczego w ogóle należy je uznawać. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznego wyroku sądu polubownego

Opublikowano 30-08-2010 | id: 40007

Andrzej Maciejewski, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Polski w "Getting the Deal Through - Arbitration in 49 jurisdictions worldwide 2014" [PDF]

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through – Arbitration 2014, (published in January 2014; contributing editors: Gerhard Wegen and Stephan Wilske of Gleiss Lutz ) For further information please visit www.GettingTheDealThrough.com." czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 13-02-2014 | id: 40020

Andrzej Maciejewski, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Polski w "Getting the Deal Through - Arbitration in 60 jurisdictions worldwide 2015" [PDF]

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through: Arbitration 2015, (published in January 2015; contributing editors: Gerhard Wegen and Stephan Wilske, Gleiss Lutz). For further information please visit www.gettingthedealthrough.com czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 13-03-2015 | id: 40023

Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara

Czy autonomia stron w ustalaniu reguł postępowania przed sądem polubownym jest ograniczona w czasie?

Przedmiotem naszych uwag uczyniliśmy zagadnienie czasowego zakresu uprawnienia stron do samodzielnego określania reguł postępowania arbitrażowego. Zagadnienie to ma istotne znaczenie dla praktyki arbitrażowej i dlatego nasze rozważania pozwalamy sobie zadedykować Dostojnemu Jubilatowi. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: postępowanie przed sądem polubownym

Opublikowano 06-12-2010 | id: 40009

Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara

Uwagi o zakresie pomocy udzielanej sądowi polubownemu przez sąd państwowy na podstawie art. 1192 k.p.c.

Zawierając umowę o arbitraż (zapis na sąd polubowny) strony wyrażają wolę, aby istniejący lub przyszły spór między nimi został rozstrzygnięty przez arbitrów, bez udziału sądu państwowego. Zasada autonomii woli stron podlega jednak ograniczeniom nałożonym przez ustawodawcę, który przewiduje podejmowanie przez sąd państwowy określonych czynności w odniesieniu do postępowania toczącego się przed sądem polubownym. Postrzeganie relacji pomiędzy sądem polubownym a sądem państwowym przez pryzmat funkcji pełnionej przez sąd państwowy pozwala na podział czynności sądu państwowego na takie, które mają charakter kontrolno-nadzorczy i takie, które polegają na wspomaganiu sądu polubownego. Zakwalifikowanie pewnych czynności sądu państwowego, przewidzianych w przepisach k.p.c. o sądzie polubownym, do jednej z powyższych grup może rodzić wątpliwości, nie dotyczą one jednak czynności dokonywanych przez sąd na podstawie art. 1192 § 1 k.p.c., które są czynnościami pomocy udzielanej na wniosek sądu polubownego. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: pomoc sądu państwowego

Opublikowano 01-02-2010 | id: 40001

Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration in 55 jurisdictions worldwide 2011" [PDF]

"Reproduced with permission from Law Business Research. This article was first published in Getting the Deal Through - Arbitration 2011, (published in February 2011; contributing editors Gerhard Wegen and Stephan Wilske of Gleiss Lutz). For further information please visit www.GettingTheDealThrough.com." czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 03-03-2011 | id: 40011

ADR. Arbitraż i Mediacja

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego

Czasopismo "ADR. Arbitraż i Mediacja" ukazuje się jako kwartalnik (numery: wiosna, lato, jesień, zima). Zamieszczane są w nim artykuły oraz materiały dotyczące zagadnień związanych z arbitrażem, mediacją i innymi formami rozwiązywania sporów, a w szczególności: opracowania systemowe odnoszące się do określonych instytucji prawnych, glosy analizujące orzecznictwo, prace interdyscyplinarne, prace nowatorskie odnoszące się do zmian legislacyjnych i określonych kierunków rozwoju prawa, a także prace stanowiące odpowiedź na nurtujące i ważne problemy z praktyki. Na łamach kwartalnika publikowane są ponadto sprawozdania, recenzje opracowań monograficznych polskich i obcych, bibliografię oraz orzecznictwo sądów polubownych, jak i sądów powszechnych, dotyczące wskazanej powyżej problematyki.

Zobacz dostępne numery ADR
Więcej informacji na stronie wydawcy

do góry