english

Publikacje

publikacji w bazie: 25
sortowanie: autor od A / autor od Z / najnowsze / najstarsze

Paweł Chojecki, Paweł Marcisz

Przesłanki i skutki wstrzymania wykonania wyroku arbitrażowego

Wyrok arbitrażowy często kończy tylko pierwszy etap sporu skonfliktowanych stron. Jeżeli strona, dla której wyrok arbitrażowy jest niekorzystny, dobrowolnie mu się nie podporządkuje, tj. nie wykona go lub nie zaakceptuje jego skutków, wówczas strona, która uzyskała korzystne rozstrzygnięcie, chcąc je efektywnie wykorzystać, będzie zmuszona złożyć wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku arbitrażowego. Natomiast strona kwestionująca wyrok arbitrażowy może złożyć skargę o jego uchylenie oraz wniosek o wstrzymanie jego wykonania. Właśnie wniosek o wstrzymanie wykonania jest przedmiotem analizy w tym artykule, wiążą się z nim bowiem liczne interesujące zagadnienia teoretyczne i praktyczne. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, uznanie i stwierdzenie wykonalności krajowego wyroku sądu polubownego, wyrok sądu polubownego

Opublikowano 11-02-2013 | id: 40017

Paweł Chojecki, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Polski w "Getting the Deal Through - Arbitration in 55 jurisdictions worldwide 2011" [PDF]

"Reproduced with permission from Law Business Research. This article was first published in Getting the Deal Through - Arbitration 2011, (published in February 2011; contributing editors Gerhard Wegen and Stephan Wilske of Gleiss Lutz). For further information please visit www.GettingTheDealThrough.com." Artykuł w języku angielskim. czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 03-03-2011 | id: 40010

Paweł Chojecki, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Polski w "Getting the Deal Through - Arbitration in 50 jurisdictions worldwide 2010" [PDF]

"Reproduced with permission from Law Business Research. This article was first published in Getting the Deal Through - Arbitration 2010, (published in March 2010; contributing editors: Gerhard Wegen and Stephan Wilske). For further information please visit www.GettingTheDealThrough.com." Artykuł w języku angielskim. czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 09-04-2010 | id: 40006

Paweł Chojecki, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Polski w "Getting the Deal Through - Arbitration in 57 jurisdictions worldwide 2012" [PDF]

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through - Arbitration 2012, (published in February, 2012; contributing editors: Stephan Wilske and Gerhard Wegen, Gleiss Lutz). For further information please visit www.GettingTheDealThrough.com. czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 16-03-2012 | id: 40013

Paweł Chojecki, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Polski w "Getting the Deal Through - Arbitration in 55 jurisdictions worldwide 2013" [PDF]

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through – Arbitration 2013, (published in January 2013; contributing editors: Gerhard Wegen and Stephan Wilske of Gleiss Lutz). For further information please visit www.GettingTheDealThrough.com. czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 12-02-2013 | id: 40018

Maciej Łaszczuk

Kilka uwag o obowiązkach, niezależności i bezstronności arbitrów

Nic ani nikt nie może zaszkodzić postępowaniu arbitrażowemu bardziej niż nieposiadający odpowiednich kwalifikacji arbiter. Uczciwy, staranny i kompetentny arbiter nie tylko rozstrzyga efektywnie spór, wydając po rzetelnym i sprawnie przeprowadzonym postępowaniu rozstrzygnięcie, które jest zgodne z prawem i zrozumiałe dla stron, ale również, co nie mniej ważne, buduje prestiż arbitrażu jako sposobu rozwiązywania sporów. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: arbiter

Opublikowano 10-12-2012 | id: 40016

Maciej Łaszczuk

O formie sprostowania i wykładni wyroku sądu polubownego

Na określenie merytorycznego rozstrzygnięcia sądu polubownego ustawodawca używa pojęcia wyrok. Część piąta KPC przewiduje wydawanie przez sąd polubowny również innych niż wyroki orzeczeń, w tym postanowień . Nie zawierają one rozstrzygnięć o żądaniach stron i w tym znaczeniu nie mają charakteru merytorycznego. Obecna regulacja arbitrażu zawiera przepisy dotyczące sprostowania, wykładni i uzupełnienia wyroku sądu polubownego (art. 1200-1203 KPC). W praktyce arbitrażowej pojawia się na tle tych nowych przepisów pytanie, w jakiej formie arbitrzy powinni dokonać sprostowania lub wykładni wyroku. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: wyrok sądu polubownego

Opublikowano 10-03-2010 | id: 40004

Maciej Łaszczuk

Zmiany dotyczące odsetek ustawowych - konsekwencje dla postępowań arbitrażowych

Dnia 1 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz.U. z dnia 9 listopada 2015 r., poz. 1830 („Ustawa”). Po dokonanych Ustawą zmianach art. 359 i art. 481 k.c. oraz m.in. art. 4, 6 i 7 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Poz. 403) mamy obecnie do czynienia z trzema rodzajami odsetek ustawowych, w różnej wysokości. W tej sytuacji dotychczas przyjęty w krajowej praktyce arbitrażowej sposób formułowania petitum pozwu oraz rozstrzygnięcia o odsetkach ustawowych wymaga dostosowania do zmienionej regulacji. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 22-03-2016 | id: 40025

Maciej Łaszczuk

Kilka uwag o etyce arbitra

Tę garść uwag dotyczących etyki arbitra poświęcam pamięci Pana Profesora Jana Łukasiewicza. Stanowią one w pewnym stopniu kontynuację i uzupełnienie wcześniej opublikowanych rozważań na ten temat. Jednak choć od tego czasu minęło tylko 5 lat, żyjemy już w innym świecie, w świecie kryzysu instytucji demokratycznych, który objął również, a może nawet szczególnie Polskę. Wszystkie zachodzące w Polsce i na świecie zmiany mogą mieć i z pewnością będą miały wpływ na arbitraż w kraju i na świecie. Mimo odrębności, odmienności i prywatności arbitraż jako metoda rozstrzygania sporów prywatnoprawnych nie funkcjonuje w próżni; jest z jednej strony istotnym elementem społeczeństwa obywatelskiego i stanowi realizację konstytucyjnej zasady wolności i praw obywateli, a z drugiej strony jego rozstrzygnięcia podlegają kontroli sądów państwowych. Nie jest więc nigdy w pełni autonomiczny. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: arbiter

Opublikowano 01-06-2018 | id: 40027

ADR. Arbitraż i Mediacja

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego

Czasopismo "ADR. Arbitraż i Mediacja" ukazuje się jako kwartalnik (numery: wiosna, lato, jesień, zima). Zamieszczane są w nim artykuły oraz materiały dotyczące zagadnień związanych z arbitrażem, mediacją i innymi formami rozwiązywania sporów, a w szczególności: opracowania systemowe odnoszące się do określonych instytucji prawnych, glosy analizujące orzecznictwo, prace interdyscyplinarne, prace nowatorskie odnoszące się do zmian legislacyjnych i określonych kierunków rozwoju prawa, a także prace stanowiące odpowiedź na nurtujące i ważne problemy z praktyki. Na łamach kwartalnika publikowane są ponadto sprawozdania, recenzje opracowań monograficznych polskich i obcych, bibliografię oraz orzecznictwo sądów polubownych, jak i sądów powszechnych, dotyczące wskazanej powyżej problematyki.

Zobacz dostępne numery ADR
Więcej informacji na stronie wydawcy

do góry