english

Publikacje

publikacji w bazie: 25
sortowanie: autor od A / autor od Z / najnowsze / najstarsze

Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration in 49 jurisdictions worldwide 2014" [PDF]

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through – Arbitration 2014, (published in January 2014; contributing editors: Gerhard Wegen and Stephan Wilske of Gleiss Lutz ) For further information please visit www.GettingTheDealThrough.com." czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 13-02-2014 | id: 40021

Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration 2016" [PDF]

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through: Arbitration 2016; contributing editors: Gerhard Wegen and Stephan Wilske, Gleiss Lutz). For further information please visit www.gettingthedealthrough.com czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 11-04-2016 | id: 40026

Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration in 55 jurisdictions worldwide 2013" [PDF]

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through – Arbitration 2013, (published in January 2013; contributing editors: Gerhard Wegen and Stephan Wilske of Gleiss Lutz). For further information please visit www.GettingTheDealThrough.com. czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 12-02-2013 | id: 40019

Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara

Czy autonomia stron w ustalaniu reguł postępowania przed sądem polubownym jest ograniczona w czasie?

Przedmiotem naszych uwag uczyniliśmy zagadnienie czasowego zakresu uprawnienia stron do samodzielnego określania reguł postępowania arbitrażowego. Zagadnienie to ma istotne znaczenie dla praktyki arbitrażowej i dlatego nasze rozważania pozwalamy sobie zadedykować Dostojnemu Jubilatowi. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: postępowanie przed sądem polubownym

Opublikowano 06-12-2010 | id: 40009

Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration in 55 jurisdictions worldwide 2011" [PDF]

"Reproduced with permission from Law Business Research. This article was first published in Getting the Deal Through - Arbitration 2011, (published in February 2011; contributing editors Gerhard Wegen and Stephan Wilske of Gleiss Lutz). For further information please visit www.GettingTheDealThrough.com." czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 03-03-2011 | id: 40011

Maciej Łaszczuk

Kilka uwag o etyce arbitra

Tę garść uwag dotyczących etyki arbitra poświęcam pamięci Pana Profesora Jana Łukasiewicza. Stanowią one w pewnym stopniu kontynuację i uzupełnienie wcześniej opublikowanych rozważań na ten temat. Jednak choć od tego czasu minęło tylko 5 lat, żyjemy już w innym świecie, w świecie kryzysu instytucji demokratycznych, który objął również, a może nawet szczególnie Polskę. Wszystkie zachodzące w Polsce i na świecie zmiany mogą mieć i z pewnością będą miały wpływ na arbitraż w kraju i na świecie. Mimo odrębności, odmienności i prywatności arbitraż jako metoda rozstrzygania sporów prywatnoprawnych nie funkcjonuje w próżni; jest z jednej strony istotnym elementem społeczeństwa obywatelskiego i stanowi realizację konstytucyjnej zasady wolności i praw obywateli, a z drugiej strony jego rozstrzygnięcia podlegają kontroli sądów państwowych. Nie jest więc nigdy w pełni autonomiczny. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: arbiter

Opublikowano 01-06-2018 | id: 40027

Maciej Łaszczuk

O formie sprostowania i wykładni wyroku sądu polubownego

Na określenie merytorycznego rozstrzygnięcia sądu polubownego ustawodawca używa pojęcia wyrok. Część piąta KPC przewiduje wydawanie przez sąd polubowny również innych niż wyroki orzeczeń, w tym postanowień . Nie zawierają one rozstrzygnięć o żądaniach stron i w tym znaczeniu nie mają charakteru merytorycznego. Obecna regulacja arbitrażu zawiera przepisy dotyczące sprostowania, wykładni i uzupełnienia wyroku sądu polubownego (art. 1200-1203 KPC). W praktyce arbitrażowej pojawia się na tle tych nowych przepisów pytanie, w jakiej formie arbitrzy powinni dokonać sprostowania lub wykładni wyroku. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: wyrok sądu polubownego

Opublikowano 10-03-2010 | id: 40004

Maciej Łaszczuk

Kilka uwag o obowiązkach, niezależności i bezstronności arbitrów

Nic ani nikt nie może zaszkodzić postępowaniu arbitrażowemu bardziej niż nieposiadający odpowiednich kwalifikacji arbiter. Uczciwy, staranny i kompetentny arbiter nie tylko rozstrzyga efektywnie spór, wydając po rzetelnym i sprawnie przeprowadzonym postępowaniu rozstrzygnięcie, które jest zgodne z prawem i zrozumiałe dla stron, ale również, co nie mniej ważne, buduje prestiż arbitrażu jako sposobu rozwiązywania sporów. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: arbiter

Opublikowano 10-12-2012 | id: 40016

Maciej Łaszczuk

Zmiany dotyczące odsetek ustawowych - konsekwencje dla postępowań arbitrażowych

Dnia 1 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz.U. z dnia 9 listopada 2015 r., poz. 1830 („Ustawa”). Po dokonanych Ustawą zmianach art. 359 i art. 481 k.c. oraz m.in. art. 4, 6 i 7 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Poz. 403) mamy obecnie do czynienia z trzema rodzajami odsetek ustawowych, w różnej wysokości. W tej sytuacji dotychczas przyjęty w krajowej praktyce arbitrażowej sposób formułowania petitum pozwu oraz rozstrzygnięcia o odsetkach ustawowych wymaga dostosowania do zmienionej regulacji. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 22-03-2016 | id: 40025

Paweł Chojecki, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Polski w "Getting the Deal Through - Arbitration in 57 jurisdictions worldwide 2012" [PDF]

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through - Arbitration 2012, (published in February, 2012; contributing editors: Stephan Wilske and Gerhard Wegen, Gleiss Lutz). For further information please visit www.GettingTheDealThrough.com. czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 16-03-2012 | id: 40013

ADR. Arbitraż i Mediacja

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego

Czasopismo "ADR. Arbitraż i Mediacja" ukazuje się jako kwartalnik (numery: wiosna, lato, jesień, zima). Zamieszczane są w nim artykuły oraz materiały dotyczące zagadnień związanych z arbitrażem, mediacją i innymi formami rozwiązywania sporów, a w szczególności: opracowania systemowe odnoszące się do określonych instytucji prawnych, glosy analizujące orzecznictwo, prace interdyscyplinarne, prace nowatorskie odnoszące się do zmian legislacyjnych i określonych kierunków rozwoju prawa, a także prace stanowiące odpowiedź na nurtujące i ważne problemy z praktyki. Na łamach kwartalnika publikowane są ponadto sprawozdania, recenzje opracowań monograficznych polskich i obcych, bibliografię oraz orzecznictwo sądów polubownych, jak i sądów powszechnych, dotyczące wskazanej powyżej problematyki.

Zobacz dostępne numery ADR
Więcej informacji na stronie wydawcy

do góry