english

Publikacje

publikacji w bazie: 25
sortowanie: autor od A / autor od Z / najnowsze / najstarsze

Paweł Marcisz

Międzynarodowe uznawanie wyroków: nauka z przeszłości i prognozy na przyszłość

Choć czasem trudno jest uznać poglądy innych ludzi, zwłaszcza jeśli pochodzą oni z innego kraju, jeszcze trudniej bywa z niektórymi zagranicznymi wyrokami. Jednakże, zanim uznamy, że nie ma sensu zaprzątać sobie nimi głowy, może watro jest zastanowić się, dlaczego w ogóle należy je uznawać. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznego wyroku sądu polubownego

Opublikowano 30-08-2010 | id: 40007

Aleksandra Orzeł

Problemy wykładni przepisów intertemporalnych ustawy nowelizującej część piątą k.p.c. - zagadnienie terminu do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów („Ustawa Nowelizująca”), która reformuje m.in. regulacje dotyczące bezstronności i niezależności arbitrów oraz system postępowań postarbitrażowych, obejmujący postępowania o uchylenie oraz uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego, prowadzone przed sądami powszechnymi. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

Opublikowano 24-02-2016 | id: 40024

Justyna Szpara

Nieważność zapisu na sąd polubowny w zakresie sporów dotyczących prawa Unii Europejskiej: orzeczenie angielskiego High Court w sprawie Accentuate v Asigra

Zapis na sąd polubowny, w zakresie w jakim poddaje pod rozstrzygnięcie przez sąd polubowny spory dotyczące bezwzględnie wiążących przepisów prawa Unii Europejskiej, jest nieważny. Tak stwierdził sędzia Tugendhat (angielski High Court of Justice Queen’s Bench Division) w orzeczeniu z dnia 30 października 2009 r. w sprawie Accentuate Limited v Asigra INC ([2009] EWHC 2655 QB), co uczyniło z niego jedną z najczęściej cytowanych osób w trakcie seminarium IBA Arbitration Day, które odbyło się w dniu 5 marca 2010 r. w Londynie. W panelowych i kuluarowych dyskusjach otwarcie padało pytanie, czy orzeczenie to kładzie kres reputacji angielskich sądów jako przyjaznych arbitrażowi. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny

Opublikowano 14-04-2010 | id: 40005

Justyna Szpara

O związaniu ubezpieczyciela zapisem na sąd polubowny zawartym przez ubezpieczającego

Zagadnienie związania osób trzecich zapisem na sąd polubowny jest ostatnio przedmiotem ożywionej dyskusji w polskiej doktrynie. Nic w tym zresztą dziwnego, gdyż zagadnienie to ma doniosłe znaczenie praktyczne, a doświadczenie wskazuje, że gros sporów dotyczących zakresu zapisu na sąd polubowny dotyczy strony podmiotowej, tj. tego, czy dany podmiot jest związany zapisem na sąd polubowny zawartym przez inne osoby. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny

Opublikowano 10-12-2012 | id: 40015

ADR. Arbitraż i Mediacja

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego

Czasopismo "ADR. Arbitraż i Mediacja" ukazuje się jako kwartalnik (numery: wiosna, lato, jesień, zima). Zamieszczane są w nim artykuły oraz materiały dotyczące zagadnień związanych z arbitrażem, mediacją i innymi formami rozwiązywania sporów, a w szczególności: opracowania systemowe odnoszące się do określonych instytucji prawnych, glosy analizujące orzecznictwo, prace interdyscyplinarne, prace nowatorskie odnoszące się do zmian legislacyjnych i określonych kierunków rozwoju prawa, a także prace stanowiące odpowiedź na nurtujące i ważne problemy z praktyki. Na łamach kwartalnika publikowane są ponadto sprawozdania, recenzje opracowań monograficznych polskich i obcych, bibliografię oraz orzecznictwo sądów polubownych, jak i sądów powszechnych, dotyczące wskazanej powyżej problematyki.

Zobacz dostępne numery ADR
Więcej informacji na stronie wydawcy

do góry