english

Publikacje

publikacji w bazie: 25
sortowanie: autor od A / autor od Z / najnowsze / najstarsze

Justyna Szpara

Nieważność zapisu na sąd polubowny w zakresie sporów dotyczących prawa Unii Europejskiej: orzeczenie angielskiego High Court w sprawie Accentuate v Asigra

Zapis na sąd polubowny, w zakresie w jakim poddaje pod rozstrzygnięcie przez sąd polubowny spory dotyczące bezwzględnie wiążących przepisów prawa Unii Europejskiej, jest nieważny. Tak stwierdził sędzia Tugendhat (angielski High Court of Justice Queen’s Bench Division) w orzeczeniu z dnia 30 października 2009 r. w sprawie Accentuate Limited v Asigra INC ([2009] EWHC 2655 QB), co uczyniło z niego jedną z najczęściej cytowanych osób w trakcie seminarium IBA Arbitration Day, które odbyło się w dniu 5 marca 2010 r. w Londynie. W panelowych i kuluarowych dyskusjach otwarcie padało pytanie, czy orzeczenie to kładzie kres reputacji angielskich sądów jako przyjaznych arbitrażowi. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: zapis na sąd polubowny

Opublikowano 14-04-2010 | id: 40005

Paweł Chojecki, Justyna Szpara

Rozdział dotyczący Polski w "Getting the Deal Through - Arbitration in 50 jurisdictions worldwide 2010" [PDF]

"Reproduced with permission from Law Business Research. This article was first published in Getting the Deal Through - Arbitration 2010, (published in March 2010; contributing editors: Gerhard Wegen and Stephan Wilske). For further information please visit www.GettingTheDealThrough.com." Artykuł w języku angielskim. czytaj całość (PDF)

Zagadnienia kluczowe: opracowania ogólne

Opublikowano 09-04-2010 | id: 40006

Maciej Łaszczuk

O formie sprostowania i wykładni wyroku sądu polubownego

Na określenie merytorycznego rozstrzygnięcia sądu polubownego ustawodawca używa pojęcia wyrok. Część piąta KPC przewiduje wydawanie przez sąd polubowny również innych niż wyroki orzeczeń, w tym postanowień . Nie zawierają one rozstrzygnięć o żądaniach stron i w tym znaczeniu nie mają charakteru merytorycznego. Obecna regulacja arbitrażu zawiera przepisy dotyczące sprostowania, wykładni i uzupełnienia wyroku sądu polubownego (art. 1200-1203 KPC). W praktyce arbitrażowej pojawia się na tle tych nowych przepisów pytanie, w jakiej formie arbitrzy powinni dokonać sprostowania lub wykładni wyroku. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: wyrok sądu polubownego

Opublikowano 10-03-2010 | id: 40004

Maciej Łaszczuk, Justyna Szpara

Uwagi o zakresie pomocy udzielanej sądowi polubownemu przez sąd państwowy na podstawie art. 1192 k.p.c.

Zawierając umowę o arbitraż (zapis na sąd polubowny) strony wyrażają wolę, aby istniejący lub przyszły spór między nimi został rozstrzygnięty przez arbitrów, bez udziału sądu państwowego. Zasada autonomii woli stron podlega jednak ograniczeniom nałożonym przez ustawodawcę, który przewiduje podejmowanie przez sąd państwowy określonych czynności w odniesieniu do postępowania toczącego się przed sądem polubownym. Postrzeganie relacji pomiędzy sądem polubownym a sądem państwowym przez pryzmat funkcji pełnionej przez sąd państwowy pozwala na podział czynności sądu państwowego na takie, które mają charakter kontrolno-nadzorczy i takie, które polegają na wspomaganiu sądu polubownego. Zakwalifikowanie pewnych czynności sądu państwowego, przewidzianych w przepisach k.p.c. o sądzie polubownym, do jednej z powyższych grup może rodzić wątpliwości, nie dotyczą one jednak czynności dokonywanych przez sąd na podstawie art. 1192 § 1 k.p.c., które są czynnościami pomocy udzielanej na wniosek sądu polubownego. czytaj całość

Zagadnienia kluczowe: pomoc sądu państwowego

Opublikowano 01-02-2010 | id: 40001

ADR. Arbitraż i Mediacja

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego

Czasopismo "ADR. Arbitraż i Mediacja" ukazuje się jako kwartalnik (numery: wiosna, lato, jesień, zima). Zamieszczane są w nim artykuły oraz materiały dotyczące zagadnień związanych z arbitrażem, mediacją i innymi formami rozwiązywania sporów, a w szczególności: opracowania systemowe odnoszące się do określonych instytucji prawnych, glosy analizujące orzecznictwo, prace interdyscyplinarne, prace nowatorskie odnoszące się do zmian legislacyjnych i określonych kierunków rozwoju prawa, a także prace stanowiące odpowiedź na nurtujące i ważne problemy z praktyki. Na łamach kwartalnika publikowane są ponadto sprawozdania, recenzje opracowań monograficznych polskich i obcych, bibliografię oraz orzecznictwo sądów polubownych, jak i sądów powszechnych, dotyczące wskazanej powyżej problematyki.

Zobacz dostępne numery ADR
Więcej informacji na stronie wydawcy

do góry